Projekty pro Úřad práce

Rozvoj sociální práce u sociálních pracovníků působících na Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007635
Realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Na uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění výkonu činností soc. práce u soc. pracovníků prostřednictvím nastavení systému evaluace činností sociální práce a doplněním odborného vzdělávání. Podpora má zlepšit současný stav a pomoci v řešení problémů, které negativně ovlivňují motivaci, efektivitu, profesionální přístup a způsob realizace sociální práce.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím dvou aktivit:

1. Evaluací činností soc. práce za pomoci nastavení systému vyhodnocení/evaluací činností soc. práce a podporou nástroje – supervize.

Předmětem této KA je nastavení systému vyhodnocení/evaluací činností soc.práce. Jako nástroj poslouží jak supervize, resp. zápisy ze super. setkání, které budou sbírat podněty a informace od supervidovaných (při dodržování pravidel a etických zásad supervize), tak podněty/postřehy od zástupců ÚP (vedoucí oddělení), kteří budou sledovat změny, postoje, nápady atd.. a veškeré své poznatky budou shromažďovat a zaznamenávat do elektronických dotazníků.

2. Doplněním odborného vzdělávání – vzdělávání zaměřené na uplatnění metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených.

Jako nedílnou součástí rozvoje kvality sociální práce je realizace vybraných akreditovaných kurzů. Projekt poskytuje doplnění odborného vzdělávání prostřednictvím množství již akreditovaných kurzů i výcviků (MPSV) s cílem posílit kompetence sociálních pracovníků, zvýšit jejich motivovanost k výkonu náročné profese, pomoci jim se ztotožnit se svou prací, naučit je účinné psychohygieně i spolupráci s dalšími složkami vykonávajícími pomoc, a to vše v duchu povinnosti k dalšímu vzdělávání dle zákona o sociálních službách.

Rozvoj a zkvalitnění výkonu činností sociální práce Úřadu práce v Moravskoslezském kraji

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001478
Realizace: 1. 11. 2016 – 28. 2. 2018

Cílem projektu je podpora rozvoje a zkvalitnění výkonu činností sociálních pracovníků začleněných do odd. nepojistných sociálních dávek 22 kontaktních pracovišť Úřadu práce Moravskoslezského kraje související s uplatňováním metod sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace osob ohrožených i sociálně vyloučených. Podpora má hlavně zlepšit současný stav a zároveň má také položit základní, v budoucnu i bez projektu udržitelnou platformu pokračujících nástrojů v duchu jednotného systému podpory metod sociální práce na kontaktních pracovištích Úřadu práce v MSK.

Klíčové aktivity projektu
» Supervize
– prostřednictvím nastavení způsobu plánování i realizací nezávislé podpory. Je efektivním nástrojem pomoci sociálním pracovníkům v řešení problémových situací.

» Facilitace
– realizace síťování sociálních pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty směřující k výměně zkušeností v dobré i špatné praxi při řešení situace klientů.